Zorgvisie

Zorgbeleid: wat – hoe – wie?

DE SCHOOL

Vanuit onze visie dat elk kind een rijk individu is, met talenten en noden, gaan wij als school het engagement aan om extra zorg te besteden aan al onze leerlingen.

Dat betekent dat wij oog hebben voor de cognitieve prestaties, de sociaal emotionele en de psychomotorische ontwikkeling van elk kind, rekening houdend met hun eigenheid en persoonlijkheid.

Dit betekent eveneens dat wij bereid zijn om een inspanning te leveren om kinderen met leer – en ontwikkelingsstoornissen zo goed mogelijk op te vangen, te integreren en zo veel mogelijk onderwijs te bieden volgens hun noden.

Wanneer we aannemen dat kinderen mogen verschillen, aanvaarden we ook dat zowel het leertraject als het begin – en eindpunt mogen verschillen. Niet alle kinderen kunnen op hetzelfde moment dezelfde leerstof aan. Soms is verrijking, remediëring of differentiatie noodzakelijk. Dat houdt ook in dat niet alle leerlingen aan het einde van het schooljaar op dezelfde wijze worden geëvalueerd.

Differentiatie is een belangrijke sleutel om zorgbreed onderwijs te organiseren. De klemtoon ligt hierbij op het opvolgen van de ontwikkeling van het individuele kind via een leerlingvolgsysteem.
We gaan met andere woorden na wat een kind kan en hoever het kan geraken. Dat betekent dat kinderen die nood hebben aan extra zorg deze ook krijgen, rekening houdend met de draagkracht van de school.

Differentiatie is geen gemakkelijke opdracht. Het vergt veel teamoverleg, collegiale ondersteuning en kansen om dingen bij te leren.

“Zorgbeleid” is een opdracht van het hele team!

Een aantal specifieke taken worden uitgevoerd die het beleid richting geven, stimuleren en professionaliseren.
Het is voor u als ouder belangrijk om te weten wie in het team is betrokken en dusdanig aanspreekbaar is.

HET SCHOOLTEAM

Drie maal per schooljaar vindt er een Fase 2-overleg plaats. Hier worden leerlingen met hun noden uitgebreid besproken. Directie, CLB, betrokken leerkracht(en) en zorgcoördinator zijn hierbij aanwezig.

DIRECTIE

De directie Mr. Tommy Devuyst heeft een goed beeld van elk kind, ook van de kinderen met specifieke noden. Hij is aanwezig op de verschillende overlegmomenten en houdt de evolutie van elk kind bij.
Hij is voor ouders en kinderen direct aanspreekbaar en zal bijsturen indien nodig.

CLB

Het Centrum voor LeerlingBegeleiding is binnen onze school vertegenwoordigd door Rebecca Gies en Veerle De Leeneer, voor wat betreft het opvolgen van de schoolse prestaties van leerlingen, hun sociaal emotioneel welzijn en hun medische zorg.
Het CLB team geeft tips aan leerkrachten, helpt bij het bepalen van doelstellingen binnen een handelingsplan en indien nodig voeren zij extra testen uit.

Het CLB is vaak doorverwijzende instantie voor verder onderzoek of overgang naar Buitengewoon onderwijs.
Dit gebeurt echter steeds in consensus met het team.

DE LEERKRACHT

Een grote taak rust op de schouders van de leerkracht. Dit zowel op kleuterniveau als in de lagere school.
Van de leerkracht wordt verwacht dat zij/hij alle kinderen grondig observeert en evalueert.
Tevens verwachten we van het leerkrachtenteam dat het ‘open staat’ voor de problemen van een kind en dat alle teamleden alle inspanningen leveren die binnen hun mogelijkheden liggen.

Dit houdt in :

 • Melden van een probleem bij de zorgcoördinator. Bespreken binnen team en met ouders.
 • Met hulp van zorgcoördinator en collega’s informatie inwinnen.
 • Met hulp van zorgcoördinator doelstellingen binnen een handelingsplan bepalen.
 • Remediëren. Dit betekent leerstof extra inoefenen, met andere middelen. Dit gebeurt binnen of buiten de klas.
 • Differentiëren. Dit betekent leerstof aanpassen (naar hoeveelheid, inhoud of tempo) zodat de leerling die beter kan verwerken. Dit kan ook betekenen dat de leerling andere leerstof krijgt aangeboden dan de medeleerlingen.
 • Evalueren. Via gebruik van het leerlingvolgsysteem of extra testen.(voor alle leerlingen)

DE ZORGCOÖRDINATOR

De zorgcoördinator binnen onze school is logopediste Sara Janssens.

Haar taken zijn :

 • Coördinatie van het zorgbeleid op school.
  • ‘Zichtbaar’ aanspreekpunt voor elke zorgvraag in de school.
  • Aanbrengen en opvolgen van het leerlingvolgsysteem.
  • Registratie van nuttige informatie.
  • Organisatie van overleg. Met ouders, CLB, directie, leerkrachten en externen.
  • Evaluaties uitvoeren. Testen.
  • Documentatie voorzien.
  • Nieuwe werkdoelen bepalen.
 • Ondersteunen van de leerkracht.
  • Didactische suggesties geven en aanreiken van hulpmiddelen.
  • Handelingsplan helpen opstellen, bijsturen en evalueren.
  • Zoeken naar oplossingen en interventies.
  • Collegiale coaching.
 • Betrokkenheid naar de leerling.
  • Hulp bieden en gesprekken voeren.
  • Uitvoeren en opvolgen van het handelingsplan.
  • Versterken van het welbevinden van de leerling.

ONDERSTEUNINGSTEAM, LOGOPEDISTEN EN REVALIDATIE

Op regelmatige tijdstippen is er een overleg met alle externe instanties die hulp bieden.

Wij vinden het als school heel belangrijk om een open communicatie met u als ouders te kunnen hanteren. Dit in het belang van uw kind.
Indien wij problemen merken, wordt u zo snel mogelijk door de leerkracht op de hoogte gebracht.

U kunt met uw vragen en behoeften bij het schoolteam terecht.

CONTACT INFO