Visie en schoolcultuur

Het doet ons plezier dat u interesse toont in onze school en voor ons onderwijs.

Ons hele schoolteam zet zich dagelijks in om uw kind optimaal te begeleiden. Hoofdtroef hierbij is de gelijkheid en de gelijkwaardigheid van ieder kind.

Afkomst, politieke of filosofische overtuiging vormen geen belemmering voor de leerkrachten om ieder kind gelijke kansen te geven. Wij vertrekken vanuit zelfrespect, zo leren wij onze leerlingen om respectvol om te gaan met anderen, met de natuur en materiaal. Verdraagzaamheid, beleefdheid, correct taalgebruik, goede eetgewoonten, tafelmanieren en tucht zijn essentieel.

Het kind staat steeds centraal. Er wordt rekening gehouden met de beperktheden vanuit zijn milieu,aanleg, cultuur, niveau, kennis en vaardigheden. Dit betekent dat we naast kennisoverdracht ook de nodige aandacht besteden aan de motorische, sociale, emotionele en creatieve ontwikkeling van onze leerlingen.
Behalve de reguliere oudercontacten, worden in de loop van het schooljaar ouders van leerlingen uitgenodigd op individueel oudercontact. Door een vlotte communicatie met de ouders kunnen wij de nodige maatregelen nemen, om elk kind op een optimale manier te begeleiden in vele gevallen ook met ondersteuning van het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding).

We trachten onze kinderen een kritische levenshouding mee te geven, zodat zij zich kunnen handhaven binnen de maatschappij van morgen.

We zorgen voor een kindgericht opvoedingsconcept: elk kind krijgt de nodige kansenvoor een aangepaste en continue ontwikkelingsbegeleiding volgens zijn mogelijkheden. Dit betekent ook Gelijke Onderwijskansen voor iedereen, zonder hierbij de onderwijskwaliteit uit het oog te verliezen.
Dit impliceert:

  • Differentiatie en individualisatie;
  • Voortdurende observatie, begeleiding, objectieve evaluatie (LVS-toetsen met hierop afgestemde remediëring) en rapportering.
  • Zorgen voor nieuwe uitdagingen;
  • Via nascholingen, op de hoogte blijven van pedagogisch-didactische onderwijsvernieuwingen en hulpmiddelen.

We zorgen voor een efficiënt pedagogisch-didactisch optreden: continuïteit en doorstroming tussen de verschillende onderwijsniveaus: overgang K3 naar L1 en overgang L6 naar de Middenschool. Goed doordachte planning, functionele leerstofkeuze aangeboden in levensechte en gevarieerde situaties met het oog op een degelijke voorbereiding op het vervolgonderwijs.

In het lager onderwijs beschikken alle klassen over een “digitaal schoolbord”. Naast het gewone schoolbord krijgen de leerlingen les via een computergestuurd schoolbord, het “smartboard”.

Het sociaal-cultureel aspect wordt in onze school niet vergeten. Er wordt om de twee jaar een GWP georganiseerd in de eerste, tweede en de derde graad van het lager onderwijs. Wij zorgen eveneens voor een verscheidenheid aan culturele activiteiten, zoals toneel, tentoonstellingen, uitstappen, enz…

De school tracht de ouderparticipatie te verhogen en organiseert initiatieven waarbij ouders kunnen meewerken bv. Niveaulezen, fruitproject, verteltas, enz… Oudercontactavonden, het samenwerken met het oudercomité, de schoolraad en de deelname van de ouders aan naschoolse activiteiten, zorgen voor een betere sfeer en wederzijds vertrouwen.

Op de meest democratische wijze willen wij samen met het schoolteam en alle ouders bouwen aan het GO! (Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap).

In onze basisschool is iedereen VIP!

Fabienne De Ridder
Directeur

  • Zomervakantie

    Zaterdag 29 juni start de zomervakantie. Geniet er van, laad de batterijen op en graag tot 1 september!

    Lees meer

CONTACT INFO