Huiswerk

“Behandel uw kinderen alsof ze geen ouders hebben”

1. Begripsomschrijving

 Onder ‘huiswerk’ verstaan we elke taak die de leerling na schooltijd moet uitvoeren in opdracht van de klasleraar: leesopdrachten schrijfopdrachten, rekenoefeningen, opzoekopdrachten, studeeropdrachten, …

 2.  Standpunt

Om ons huiswerkbeleid te ontwikkelen dachten we na over volgende items.

 • De zinvolheid van huiswerk.

Huiswerk dient niet om de onderwijsleertijd te verlengen. Alle leerplandoelen dienen binnen de toebedeelde onderwijstijd gerealiseerd te worden. Nog eens hetzelfde type rekensommetjes, hetzelfde type schrijfoefeningen… vinden we niet zinvol.

Wat vinden we wel zinvol huiswerk?
– Vrijetijds lezen, dagelijks inoefenen van technisch lezen in L1
– Een tekst die ’s anderendaags behandeld wordt al eens vooraf lezen.
– Wat moet gememoriseerd worden kort inoefenen.
– Kleine opdrachten waarbij leerlingen uitgedaagd worden om wat ze leerden in de klas in hun eigen omgeving te gaan herkennen en toetsen.
– Informatie verzamelen (vb maaltijdendagboek bijhouden, vogeltelling in tuin of buurt, mediagebruik in kaart brengen, buurman interviewen, …)
– Na voldoende inoefening in de klas als voorbereiding op een meetmoment.
– …

 • De thuissituatie.

Waar we in de school kunnen zorgen voor gelijke en optimale leeromstandigheden is dat bij huiswerk niet het geval. In tegendeel, soms zal huiswerk die ongelijkheid nog vergroten. Sommige leerlingen worden thuis gestimuleerd en ondersteund door ouders of broers en zussen, anderen niet. Sommigen kunnen in alle rust werken, anderen niet. Bovendien verkeren ze in een ongelijke materiële situatie. We houden in de mate van het mogelijke rekening  met die ongelijke omstandigheden in ons algemeen huiswerkbeleid en in de concrete huistaken die we meegeven.

 • De omvang en de frequentie van het huiswerk.

Leerlingen brengen al een hele tijd door op school, waar wij behoorlijk wat van hen verwachten. Na schooltijd hebben leerlingen recht op vrije tijd, op ontspanning en beweging en ‘anders leren’ Onze school is immers maar één plek waar kinderen leren. Wij  houden hier rekening mee en beperken bijgevolg de tijdsinvestering in huiswerk die wij vragen van onze  leerlingen. In het schoolreglement wordt per leeftijdscategorie de frequentie en maximale tijdsduur vermeld.

 • Differentiatie in huiswerk.

Wij vragen ons telkens af bij het opgeven van huiswerk of deze taak wel voor iedereen van de klas geschikt is. Te veel en te moeilijk huiswerk leidt tot spanningen en ondergraaft het zelfvertrouwen van de leerling. Bij te gemakkelijk of oninteressant huiswerk blijft de uitdaging uit. Wij trachten taken met voldoende uitdaging en op maat, die van elk kind een gelijkwaardige inspanning vragen, mee te geven.

 • De feedback.

Na het huiswerk krijgt het een plaats in het onderwijsleerproces. Wij komen erop terug, geven feedback, peilen naar de ervaringen van de leerlingen, gebruiken de meegebrachte info, …
Wij tellen huiswerken niet mee voor beoordeling in functie van het rapport.

 • De ondersteuning

Wij denken in ons huiswerkbeleid ook na op welke manier (bepaalde) leerlingen kunnen ondersteund worden en op welke manier ouders worden betrokken.
In het geval er samen gewerkt wordt met externe partners die het huiswerk ondersteunen (zoals teledienst, studenten,  …) brengen wij deze goed op de hoogte van het huiswerkbeleid.

 • Zomervakantie

  Zaterdag 29 juni start de zomervakantie. Geniet er van, laad de batterijen op en graag tot 1 september!

  Lees meer

CONTACT INFO